Witamy na stronie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Publikacje

„Wybrane problemy w zakresie gospodarowania przestrzenią zurbanizowaną”

red. dr hab. Arnold Bernaciak, prof. nadzw. UEP

grudzień 2013

10847121_903577962994935_1514706953_n

Artykuły składające się na publikację naukową są wynikiem badań prowadzonych przez studentów kierunku gospodarka przestrzenna – członków SKNGP i podejmują tematykę  ograniczeń w zakresie współczesnych przekształceń przestrzeni miejskiej oraz rewitalizację miast. Artykuły składają się na trzy grupy tematyczne: rozważania dotyczące kwestii współczesnych przekształceń przestrzeni  zurbanizowanej,  zagadnienia infrastruktury mieszkaniowej oraz problemy środowiska przyrodniczego i jego ochrony na terenach zurbanizowanych.

Autorzy artykułów:

Jacek CELIŃSKI
„Środowiskowe aspekty funkcjonowania elektrowni wodnej na przykładzie elektrowni wodnej Bledzew”

Dominik DURA
„Wielkie osiedla mieszkaniowe w strukturze przestrzennej miasta Poznania”

Kacper JANKOWSKI
„Zdegradowane tereny postindustrialne w miastach – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

Patrycja KILJAŃSKA
„Ocena efektywności inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe w Poznaniu”

Izabela PIWCZYK
„Główna ulica w mieście – obrazowość i wizerunek. Studium przypadku ulicy Święty Marcin w Poznaniu”

Aleksandra SOŚNICKA
„Wykorzystanie klasycznego modelu regresji do badania czynników determinujących ceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Koninie”

Monika WOJCIESZAK
„Wycena wartości drzew przyulicznych na terenach zurbanizowanych na przykładzie Gniezna”

Jan ZUJEWICZ
„Rewitalizacja terenów nadwarciańskich w Poznaniu. Studium przypadku”

„Innowacje i doradztwo w gospodarce przestrzennej”

red. dr Barbara Manikowska

rec. prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek, prof. nadzw. UEP

kwiecień 2011

ISBN 978-83-61026-43-3

Artykuły składające się na publikację naukową są ściśle związane z nowoczesną gospodarką opartą na wiedzy, której poświęcone były dwie ogólnopolskie konferencje zorganizowane przez SKNGP w roku akademickim 2009/2010. Pierwsza z nich – zatytułowana: „Innowacje – od teorii do praktyki – od pomysłu do sukcesu” oraz druga – „Consulting w gospodarce przestrzennej” .

Część pierwsza obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących innowacji – od ich roli we współczesnej gospodarce miast i regionów, rozwoju przedsiębiorstw i różnych sektorów gospodarki, poprzez problemy przedsiębiorczości akademickiej, aż po nowatorskie działania w sferze społeczno-kulturowej. Druga zasadnicza część zeszytu obejmuje zagadnienia consultingu, a zwłaszcza jego rolę we współczesnej gospodarce przestrzennej. Odnosi się ona głównie do przestrzeni miejskiej, przedstawiając przykłady rozwiązań oraz projektów realizowanych przy pomocy firm doradczych.

Pobierz: SKNGP Zeszyt Naukowy 2

 

„Zagadnienia rozwoju lokalnego i regionalnego –varia”

red. dr hab. Waldemar Budner, prof. nadzw. UEP
rec. dr hab. Józef Komorowski, prof. nadzw. UEP

listopad 2010

ISBN 978-83-61026-15-0

Artykuły składające się na publikację naukową są wynikiem badań prowadzonych przez studentów  – członków SKNGP i podejmują tematykę społeczno – gospodarczego i przestrzennego rozwoju miast/regionu oraz rewitalizację miast.

Pierwsze sześć artykułów dotyczy rozwoju miast opartych na analizie strategicznej, konkurencyjności, czy wykorzystywaniu środków w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.  Ostatnie trzy są poswięcone rewitalizacji w obszarach zurbanizowanych omówionej na wybranych przykładach polskich miast.

Pobierz: SKNGP Zeszyt Naukowy 1