Witamy na stronie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Regulamin

Regulamin

Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

I. Zasady ogólne

  1. SKN Gospodarki Przestrzennej, zwane dalej Kołem, działa przy Katedrze Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej i ma swoją siedzibę w pok. 1424 w budynku UE przy ul. Powstańców Wlkp. 16.
  2. Koło stawia sobie za cel:
   • rozwijanie wśród swoich członków zainteresowań naukowych w zakresie gospodarki przestrzennej,
   • kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z rozwojem lokalnym i regionalnym, zarządzaniem miastami, gminami i innymi jednostkami przestrzennymi, zarządzaniem środowiskowym i ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska, w perspektywie lokalnej, regionalnej, europejskiej i globalnej.
  3. Cele realizowane będą przez:
   • podejmowanie indywidualnych i zbiorowych prac badawczych,
   • opracowywanie i wygłaszanie referatów na zebraniach Koła,
   • udział w międzyuczelnianych i ogólnopolskich konferencjach, seminariach i zjazdach naukowych,
   • udział w obozach naukowych,
   • nawiązywanie kontaktów i współpracę z innymi kołami naukowymi,
   • utrzymywanie łączności i współpracy z władzami samorządowymi, praktyką gospodarczą i administracyjną,
   • rozwijanie i utrzymywanie współpracy międzynarodowej.
  4. Prace Koła realizowane są w poszczególnych grupach roboczych, które na wniosek członków Koła powoływane są przez zarząd Koła.

II. Członkostwo

  1. Członkowie Koła dzielą się na:
   • zwyczajnych
   • honorowych
  2. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student UE. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Koła.
  3. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać także student każdej innej Uczelni, uczeń szkoły średniej lub inna osoba. W takim przypadku wymagana jest zgoda opiekuna Koła.
  4. Potwierdzeniem członkostwa jest wpisanie na listę członków Koła przez Zarząd Koła.
  5. Członek zwyczajny ma prawo:
   • uczestniczyć we wszystkich spotkaniach członków Koła,
   • wybierać i być wybieranym do Zarządu Koła,
   • brać udział w realizacji podejmowanych przez Koło prac badawczych,
   • uczestniczyć w zjazdach, konferencjach oraz wyprawach organizowanych przez Koło,
  6. Członek zwyczajny Koła ma obowiązek:
   • realizować zadania zlecane mu przez Zarząd lub opiekuna Koła, związane z realizacją statutowych zadań Koła
   • uczestniczyć w pracach organizacyjnych prowadzonych przez Koło.
  7. Utrata członkostwa następuje w wypadku nieuzasadnionego nieuczestniczenia w działalności Koła przez okres 6 miesięcy. Decyzję w takiej sprawie podejmuje Zarząd Koła. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Członków w terminie jednego miesiąca.
  8. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.
  9. Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w punkcie 5.
  10. Członek honorowy ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w statutowych organach Koła.

III. Władze Koła

  1. Władzami Koła są:
   • Zgromadzenie Członków,
   • Zarząd,
   • Komisja Rewizyjna.
  2. Zgromadzenie Członków:
   • wybiera Zarząd Koła,
   • ustala kierunki działania Koła,
   • dokonuje zmian w regulaminie Koła,
   • rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu,
   • opiniuje kandydatów na opiekuna Koła.
  3. Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd Koła, co najmniej jeden raz w roku akademickim.
  4. Raz w roku, w drugiej połowie kwietnia, odbywa się sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Członków. Na zebraniu tym wybierany jest nowy zarząd Koła na nadchodzący rok akademicki, a ustępujący Zarząd składa sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji. Zgromadzenie Członków głosuje udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  5. Zgromadzenie Członków jest prawomocne gdy w zebraniu bierze udział minimum 3 członków, pod warunkiem, że odbywa się w trakcie roku akademickiego i informacja o nim jest wywieszona na tablicy ogłoszeń Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej przynajmniej 2 tygodnie przed zebraniem.
  6. Uchwały Zgromadzenia Członków i Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku wyboru członków Zarządu, głosowanie odbywa się na konkretne stanowisko.
  7. Zarząd:
   • kieruje bieżącą pracą Koła,
   • podejmuje decyzje o przyjęciu nowych członków oraz o utracie członkostwa,
   • reprezentuje Koło na zewnątrz.
  8. Kadencja Zarządu trwa rok, od 1 czerwca do 31 maja. Zgromadzenie Członków może
   dokonać wymiany członków Zarządu w trakcie trwania kadencji.
  9. Zarząd składa się z 5 członków:
   • prezes,
   • wiceprezes ds. organizacyjno- finansowych,
   • wiceprezes ds. naukowych,
   • wiceprezes ds. integracji i promocji,
   • wiceprezes ds. technicznych.
  10. Do głównych obowiązków prezesa należy:
   • reprezentowanie Koła na zewnątrz,
   • utrzymywanie kontaktów zewnętrznych,
   • koordynacja działań prowadzonych w Kole,
   • nadzór nad działalnością wiceprezesów,
   • zwoływanie zebrań Koła.
  11. Wiceprezesi:
   • odpowiadają przed prezesem za realizację zadań leżących w ich kompetencjach,
   • kierują pracami grup roboczych,
   • organizują i wybierają osoby do grup roboczych.
  12. Wiceprezesi dzielą się kompetencjami w sposób następujący:
   • wiceprezes ds. organizacyjno- finansowych jest odpowiedzialny w szczególności za organizację wszelkich spotkań, wyjazdów i konferencji, a także za obsługę finansową Koła,
   • wiceprezes ds. naukowych jest odpowiedzialny w szczególności za tworzenie projektów badawczych, prowadzenie wykładów, prezentacji oraz nadzór nad referatami,
   • wiceprezes ds. integracji i promocji Koła jest odpowiedzialny w szczególności za prowadzenie życia kulturalnego w Kole, integrację członków poprzez organizację imprez oraz promocję Koła wśród studentów AE,
   • wiceprezes ds. technicznych jest odpowiedzialny w szczególności za prowadzenie archiwum, gazetki, strony internetowej oraz za dokumentację działań Koła.
  13. W przypadku pojawienia się nowych obowiązków nie wymienionych w pkt. III.26, o ich przydzieleniu decyduje prezes.
  14. W zebraniach Zarządu mogą brać udział reprezentanci poszczególnych grup roboczych Koła.
  15. Do 31 października Zarząd Koła, w porozumieniu przedstawicielami grup roboczych Koła, opracowuje szczegółowy harmonogram prac Koła na bieżący rok akademicki. Harmonogram prac Zarząd Koła przedstawia wszystkim członkom Koła.
  16. Do 31 grudnia, Zarząd Koła w porozumieniu przedstawicielami grup roboczych Koła, opracowuje wstępny harmonogram działania na nadchodzący rok kalendarzowy, wraz z preliminarzem wydatków. Wstępny harmonogram działania Zarząd Koła przedstawia wszystkim członkom Koła.
  17. Uchwały Zarządu i Zgromadzenia Członków związane z gospodarką finansową Koła wymagają akceptacji opiekuna Koła.
  18. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Koła, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
  19. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych przez Zgromadzenie Członków.
  20. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
   • kontrolowanie działalności Koła,
   • występowanie do Zarządu Koła z wnioskami z przeprowadzonych kontroli,
   • występowanie z żądaniem zwołania zebrania Zarządu,
   • występowanie z żądaniem zwołania Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego obowiązków.

IV. Opiekun Koła

  1. Opiekuna Koła proponuje Kierownik Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Członków.
  2. Opiekun Koła:
   • przedkłada członkom propozycje tematyczne badań oraz form działalności,
   • pomaga w organizacji zadań realizowanych przez Koła,
   • opiniuje sprawy wynikające z niniejszego regulaminu,
   • w uzasadnionych przypadkach może występować w imieniu Koła na zewnątrz.

V. Zagadnienia końcowe

 1. Sekretariat Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej udziela pomocy członkom Koła w prowadzeniu regulaminowej działalności Koła.
 2. Rozwiązanie Koła następuje:
  • jeżeli Koło liczy mniej niż 3 osoby,
  • w wyniku decyzji Zgromadzenia Członków.
 3. W przypadku posiadania przez Koło środków finansowych lub innych wartości
  materialnych o ich przeznaczeniu w przypadku rozwiązania Koła decyduje:

  • W przypadku pkt. V.38a – opiekun Koła,
  • W przypadku pkt. V.38b – Zgromadzenie Członków.